Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

1.2. Навантаження, його визначення і види.

 

 

Курсова робота

При обслуговуванні потоку викликів комутаційною системою кожен виклик займає вихід системи на деякий проміжок часу. Якщо, наприклад, вихід одночасно обслуговує тільки один виклик, то завантаження виходу може характеризуватися сумарним часом обслуговування всіх викликів, а коефіцієнт корисної дії чи використання виходу можна оцінювати як відно­шення сумарного часу обслуговування викликів до часу дії виходу.

У теорії телетрафіка сумарний час обслуговування викликів прийнято називати телефонним навантаженням.

Розрізняють навантаження поступаюче, обслужене і втрачене.

Обслужене комутаційною системою за проміжок часу [t1, t2) наванта­ження y0(t1,t2) – це сума часів зайняття всіх виходів комутаційної системи.

Адитивність навантаження: обслужене за деякий проміжок часу навантаження дорівнює сумі навантажень, що обслужені за окремі проміжки часу, що не перетинаються і становлять цей проміжок:

f2

За одиницю вимірювання навантаження прийнято називати одне годино-зайняття.

Одне годино-зайняття – це таке навантаження, яке може бути обслу­жене одним виходом протягом години при неперервному зайнятті цього виходу.

Під інтенсивністю навантаження розуміють навантаження за оди­ницю часу, як правило – за 1 год. За одиницю вимірювання інтенсивності навантаження прийнято Ерланг (Ерл). Один Ерланг – навантаження в одне годино-зайняття за 1 годину.

1 Ерл = 1 годино-зайняття / годину

Інтенсивність обслуженого навантаження, виражена в Ерлангах, кіль­кісно дорівнює середній кількості одночасно зайнятих виходів, що обслуго­вують це навантаження.

Навантаження

Z=Y+R.

Під поступаючим на комутаційну систему за проміжок часу [t1, t2) навантаженням y(t1,t2) розуміють таке навантаження, яке було б обслужене комутаційною системою за проміжок часу, що розглядається, якщо б кожному поступаючому виклику негайно було б надане з’єднання з вільним виходом.

Інтенсивність поступаючого навантаження, що створюється простим пото­ком викликів, кількісно дорівнює математичному очікуванню кількості викликів, що надходять за час, що дорівнює середній тривалості одного зайняття.

Втрачене комутаційною системою на проміжку часу [t1, t2) наванта­ження yb(t1,t2) – це різниця між тим, що надійшло, і обслуженим наванта­женням за проміжок часу, що розглядається.

Оскільки здебільшого розглядається обслуговування випадкових потоків викликів, то поступаюче, обслужене і втрачене навантаження також є випадковими величинами.

Інтенсивність навантаження може різко коливатися протягом доби. Для розрахунку необхідної кількості обладнання комутаційної станції прийнято враховувати так звану годину найбільшого навантаження (ГНН) – непе­рервні 60 хв. протягом доби, коли спостерігається максимальна інтенсивність телефонного навантаження.

На рис. 4 показано характер зміни інтенсивності навантаження протягом доби для станцій, що обслуговують виробничий район (крива 1) і житловий масив (крива 2).

Година найбільшого навантаження

Рис. 4. Характер зміни інтенсивності
телефонного навантаження протягом доби

Основними параметрами навантаження є:

  • кількість джерел навантаження – N;
  • середня кількість викликів, що надходять від одного джерела наванта­ження за одиницю часу, – с‾;
  • середня тривалість зайняття комутаційної системи при обслуговуванні одного виклику – t‾;

Середня інтенсивність поступаючого навантаження розраховується за формулою:

Y=Nc‾t‾.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: