Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Вимоги до курсової роботи

 

 

Курсова робота

Загальні вимоги до написання, оформлення і захисту курсової роботи.


Курсова робота на тему “Розрахунок комутаційних систем” виконується згідно з індивідуальним варіантом завдання, заданого викладачем, і має бути написана державною мовою.

Текстова частина виконується на аркушах білого кольору формату А4 (297х210мм) з відступами:

лівий – 25 мм,

верхній та нижній – 20 мм,

правий – 15 мм.

Текст або пишуть чорнилом чи пастою темного кольору, або набирають на комп’ютері в редакторі MS Word (чи будь-якому іншому текстовому редакторі) з використанням шрифту Times New Roman (чи аналогічному) розміром – 12-14 pt з міжрядковим інтервалом 1-1,5, відступ абзацу – 10 мм.

Розміщення матеріалу у курсовій роботі таке:

  • титульна сторінка, що містить назву ВНЗ і кафедри студента, назву групи, прізвище та ініціали студента, що виконував курсову роботу, а також рік виконання роботи;
  • індивідуальне завдання на курсову роботу;
  • зміст виконаної курсової роботи з номерами сторінок, що вказують на початок кожного з пунктів;
  • вступ і мету виконання курсової роботи;
  • основна текстова частина, розбита на розділи згідно з завданням, кожен пункт містить коротку теоретичну частину з поясненням методу розрахунку і змінних, що фігурують в аналітичних виразах, сам метод розрахунку з числовими даними і проміжними розрахунками, результат розрахунку і короткий висновок по результату. У кінці кожного розділу зробити короткий висновок за результатами обчислень. У кінці основної частини зробити загальний висновок до курсової роботи, де порівняти розглянутих схем в плані економічності, якості обслуговування, а також точності і трудоємкості використовуваних методів розрахунку.
  • список використаної літератури;

У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання, на які студент повинен знати відповідь.

Захист курсової роботи відбувається в усній формі перед комісією з двох осіб. До захисту студент подає виконану згідно з індивідуальним варіантом завдання курсову роботу, а також відповідає на поставлені запитання. Результат оцінювання курсової роботи складається із двох частин – правильності виконання і на основі відповідей студента на поставлені запитання.

Сумарна оцінка за курсову роботу включає оцінку за поточний контроль і оцінку виконання і захисту курсової.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: